Wydawnictwo Akademii Kultury Społecznej i Medialnej

o mediach, polityce, filozofii i historii

Opis profilu naukowego

Wydawnictwo Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu jest obecne na rynku wydawniczym od 2002 r. Specjalizuje się w wydawaniu literatury naukowej dotyczącej mediów, polityki, ekonomii i bezpieczeństwa a także filozofii i historii. Zdarzają się jednak publikacje sięgające poza wspomniane dyscypliny. Ponadto należy podkreślić multidyscyplinarny charakter wielu dotychczas wydanych tytułów. Przez kilkanaście lat działalności naukowej udało się opublikować kilkadziesiąt pozycji książkowych, broszur, a od 2014 r. także uczelniane czasopismo naukowe „Fides Ratio et Patria. Studia Toruńskie” ukazujące się dwa razy w roku, często cytowane w różnych bazach indeksowań czasopism naukowych.

Wydawnictwo specjalizuje się w wydawaniu zbiorów pokonferencyjnych, które są efektem spotkań odbywających się w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Toruńska uczelnia ma w swojej tradycji cykliczne konferencje, takie jak np. „Katolicy i…” (ostatnie: „Katolicy i niepodległość”, Toruń 2018, „Katolicy i prawda”, Toruń 2019, „Katolicy i osoba ludzka”, Toruń 2019). Pojawiające się na wielu innych konferencjach wystąpienia są często publikowane przez Wydawnictwo w formie prac zbiorowych. Warto zaznaczyć, że nadesłane teksty przechodzą weryfikację, zaś każdy z tomów posiada swoich recenzentów, będących autorytetami naukowymi w swoich dziedzinach. 

Oprócz publikowania materiałów z konferencji cyklicznych wydawnictwo AKSiM, zajmuje się również wydawaniem dokumentów z innych konferencji odbywających się w Toruniu, lub w innych miejscach, przy współudziale uczelni. Warto tu wymienić przede wszystkim efekt Międzynarodowego Kongresu „Przywracanie pamięci o zapomnianych bohaterach II wojny światowej – pomoc Polaków w ratowaniu Żydów”, opublikowana w języku polskim i angielskim „Pomoc Polaków w ratowaniu Żydów w czasie II wojny światowej” .

Drugim ważnym elementem działalności wydawnictwa jest publikowanie monografii naukowych odpowiadających profilowi wydawnictwa. Wśród autorów, których prace pojawiły się drukiem znajdują się osoby współpracujące z Akademią Kultury Społecznej i Medialnej; medioznawcy jak np. dr hab. Hanna Karp czy prof. Krystyna Czuba, filozof dr Mateusz Kiereś  czy informatyk, kognitywista Grzegorz Osiński. Wydawnictwo nie zamyka się jednak wyłącznie na pracowników uczelni, ale publikuje także książki osób nie będących pracownikami AKSiM jak Michael Schooyans czy Mateusz Guzikowski.

Wydawnictwo publikuje również publikacje powstałe w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Toruniu. Dużym zainteresowaniem cieszą się szczególnie takie publikacje jak choćby: „Współcześni prześladowani. Oblicza represji i prześladowań religijnych w wybranych państwach Afryki i Azji”, red. naukowa: Jan Wiśniewski, Krystian Chołaszczyński; czy „Prześladowani. Przemoc i dyskryminacja na tle religijnym we współczesnym świecie”, red. naukowa: Krystian Chołaszczyński, ks. Piotr Roszak, Jan Wiśniewski

Tematyka publikacji wydawnictwa AKSiM jest bardzo szeroka, jednak za główny obszar zainteresowania wydawnictwa należy uznać medioznawstwo, w następnej kolejności nauki o człowieku, a także historię najnowszą i ekonomię. Skupia się więc ono na człowieku, jego roli we współczesnym świecie, szeroko pojętym humanizmie mającym swe korzenie w religii katolickiej i kulturze. Warto w tym miejscu wymienić wspominane już studium dra Grzegorza Osińskiego: „Transhumanizm I. Retiarius contra Secutor. Umysł” czy też „Transhumanizm II. Retiarius contra Secutor. Nauka i technologia”. Ta ostatnia została wydana w 2021 r. Jest to pionierska praca na polskim rynku, która w sposób wyczerpujący prezentuje zagrożenia tytułowego transhumanizmu dla człowieka. Grzegorz Osiński jest rozpoznawalną postacią w świecie nauki, jego liczne prace wg „Google Scholar” były cytowane kilkaset razy, przy czyn najnowsza praca pojawia się bardzo często w powyższej bazie. Wydana w 2019 r. monografia dra Mateusza Kieresia, „Spór o cywilizację”, która podobnie jak monografia Osińskiego również porusza ważny problem egzystencji człowieka we współczesnym świecie, z tą jednak różnicą, że autor spogląda na problem z perspektywy filozofii klasycznej. Praca pojawiła się niedawno na rynku wydawniczym, dlatego nie została jeszcze sklasyfikowana w żadnej bazie danych. Bardzo ważnym głosem w debacie historycznej była wydana w 2016 r. praca „Pomoc Polaków w ratowaniu Żydów w czasie II wojny światowej”, która była wielokrotnie cytowana w różnych bazach indeksowań. Jest to praca źródłowa, opublikowana w wersji polskiej i angielskiej. Dużą wartość merytoryczną prezentuje monografia „Zrównoważony rozwój w świetle Encykliki Laudato”, będący pokłosiem konferencji o tym samym tytule organizowanej w Polskim Sejmie w październiku 2016 r.  której redaktorami obok ks. prof.  Waldemara Chrostowskiego, o. dra Zdzisława Klafki, Magdaleny Bodzenta, byli również kardynał prof. Gerhard Műller i prof. Jan Szyszko.

Wydawnictwo stosuje dobre praktyki wydawnicze oparte o sprawdzone wzory proponowane przez Komitet Etyki Wydawniczej COPE. Wszystkie teksty, które trafiają do wydawnictwa podlegają weryfikacji przez Jednolity System Antyplagiatowy.