Wydawnictwo Akademii Kultury Społecznej i Medialnej

o mediach, polityce, filozofii i historii

Instrukcja wydawnicza

Propozycje publikacji należy przesłać na adres wydawnictwo@aksim.edu.pl w pliku tekstowym w formacie .doc, .docx, .rtf, .odt.

FORMAT TEKSTU

 • czcionka Times New Roman, rozmiar 12, w przypisie – rozmiar 10;
 • marginesy 2,5 cm;
 • interlinia (odstęp między wierszami) 1,5;
 • tekst wyjustowany (wyrównany do lewego i prawego marginesu);
 • strony numerowane w prawym dolnym rogu cyframi arabskimi;
 • czarny kolor czcionki;
 • odstępy między znakami – standardowe, 0 pkt;
 • akapity – wcięcie 1,25 cm.

FORMALNA STRONA TEKSTU

TEKST WŁAŚCIWY

DATY

 • rok – zapisujemy r. [ze spacją], stosujemy zapisy skrótowe np. 10 maja br.; w lipcu tr.;
 • Daty w tekście – np. 18 maja 1980 r.,  – Daty łączymy pauzą łączącą (półpauzą):
  1945–1947. Nie stosujemy tu dywizu (-);
 • w tekście [o ile nie cytat] % – zapisujemy słownie procent;
 • nie stosujemy zapisu np lata 80 – ale zapis lata osiemdziesiąte;
 • nie stosujemy zapisu 2 poł. lat osiemdziesiątych,  a druga połowa lat osiemdziesiątych;
 • nawiasy / /, zamieniamy w tekście na ( );
 • najpierw w tekście wstawiamy nr przypisu, a następnie kropka;
 • cyfry, liczby – słownie, jeżeli da się zapisać jednym słowem, np. dwa, ale już nie czterdzieści osiem
 • stosujemy skróty słownikowe, takie jak: godz., kg, ha, km, km kw., m sześc., gen., płk, kpt., prof., doc., mgr, dr hab., m.in., tzw., tj., np., itd., itp.;
 • odpowiednio w przypadkach zależnych stosujemy zapis: płk. (= pułkownika), dr.
  (= doktora);
 • w przypadku skrótów – przy pierwszym wystąpieniu podajemy pełną nazwę, dalej – ewentualnie skrót. W przypadku nazw powszechnie znanych (np. PRL, ZSRR, PPR, PZPR) dopuszcza się stosowanie skrótów bez ich rozwijania przy pierwszym wystąpieniu;
 • słowa i wyrażenia obcojęzyczne użyte w tekście polskim zapisujemy kursywą, np.:
  sui generislast but not leastancien régime;

 CYTATY I TEKSTY ŹRÓDŁOWE

 • daty w tekstach źródłowych np. 4.02.1980 zamieniamy na 4 II 1980 [nie stawiamy kropek],  jeśli data jest niepełna np. 25 VI,  VI  1999, miesiąc zapisujemy słownie: 25 czerwca, w czerwcu 1999 r.;
 • stosujemy nawiasy kwadratowe w cytatach […];
 • jeżeli w cytowanym tekście występuje cudzysłów, to oznaczamy je następująco >> <<;
 • cytaty ze źródeł i literatury przedmiotu podajemy w cudzysłowie o ile są krótkie i zawarte w bloku tekstu. Jeżeli są długie i wydzielone (od akapitu) to oznaczamy je kursywą;
 • nawiasy / /, zamieniamy w tekście na ();

TYTUŁY I NAZWY

 • tytuł np. książki, artykułu, w tekście zaznaczajmy cudzysłowami np. „Zniewolony umysł”artykuł: „Robotnicy wyszli na ulice”. Jedynie w przypisach tytuły dzieł drukowanych oznaczamy kursywą;
 • nazwy aktów prawnych podajemy bez cudzysłowu, antykwą, np. Ustawa o Ochotniczej Rezerwie Milicji Obywatelskiej, z dnia 13 czerwca 1967 r;
 • nazwy wystaw, konferencji, sesji – w cudzysłowie, antykwa – konferencja naukowa  „Korzenie Solidarności”;

PRZYPISY

Stosujemy zapis Tamże [normalnie – bez kursywy]  etc. Ze względu na duże urozmaicenie literatury, a także, fakt częstego stosowania przez (tych samych autorów) wielu pozycji tego samego autorstwa, stosujmy zapis:

 • Inicjał i nazwisko, skrót tytułu…, s. np. Olaszek, Antysolidarnościowa propaganda, s. 32;
 • nie stosujmy „dz. cyt.„;
 • tytuł artykułu, książki zawsze – kursywą np. M. Kietliński, Kalendarium, s. 41.;
 • po skrócie tytułu nie stosujemy wielokropku;
 • zapis, kiedy mamy do czynienia z wydawnictwem wielotomowym, po tytule, oznaczamy tom, np. J. Olaszek, Antysolidarnościowa propaganda władz PRL, w: „NSZZ Solidarność 1980-1989. Wokół „Solidarności””, t. 7, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 167-236.;
 • w przypisach nie stosujmy zapisu z umieszczaniem wydawnictwa. Po tytule podajemy miejsce wydania i rok, np. Toruń 2011;
 • stosujemy skróty:  zob., por., cyt. za: ;
 • daty zapisujemy następująco np. 15.06.1980r.;
 • akta z IPN oznaczamy w przypisach AIPN, wraz z określeniem oddziału np. AIPN By, następnie w cytowaniu materiałów źródłowych podajemy sygnaturę poprzedzając przecinkiem np. AIPN BY, 001/243, tytuł [normalnie – bez kursywy], data, nr karty;
 • jeżeli cytujemy artykuł z pracy zbiorowej to przed w: nie stawiamy przecinka;
 • w gazetach codziennych stosujemy zapis np. „Rzeczpospolita” 7.05.2010 np. 
  A. Kaczyński, Oczyszczanie pamięci, „Rzeczpospolita”, 19.05.2000, s.4;
 • w tygodnikach ( i dalszych) najpierw bez przecinka rok, a następnie (po przecinku) nr, np. „Polityka” 2010, nr 49. np. W. Władyka, Robotnicy wyszli na ulice, „Polityka” 2001, nr 26, s.4;
 • kolejność elementów biogramu: imię i nazwisko, pseudonimy, przybrane nazwiska, przydomki, daty życia (w nawiasie), pozostałe informacje życiorysowe np. Leszek Dlouchy (ur. 1953), absolwent Politechniki Wrocławskiej. W latach siedemdziesiątych zamieszkał w Szczecinie. Na początku lat osiemdziesiątych inżynier do spraw gospodarki paliwowo-smarowniczej w Stoczni Gryfia. W sierpniu 1980 był rzecznikiem prasowym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz pierwszym redaktorem naczelnym solidarnościowego tygodnika „Jedność”.;
 • powołując się na źródło internetowe, należy podać cały adres strony internetowej wraz z datą dostępu np. M. Łątkowska, A. Borowski, Jacek Kuroń, http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Jacek_Kuro%C5%84 [dostęp: 5.08.2014];
 • w przypisach obcojęzycznych stosujemy transkrypcję lub transliterację (jedna forma).

WYKRESY I TABELE

 • wykresy i tabele zamieszczane w artykułach powinny zostać wklejone do pliku tekstowego w miejscu, w którym mają znajdować się w publikacji;
 • numer i tytuł należy umieścić nad wykresem, lub tabelą, źródło – pod, zapisane kursywą, czcionką Times New Roman o rozmiarze 9 lub 10, konsekwentnie w całym tekście;
 • tekst zawarty w tabeli, opis osi i wartości na wykresie powinien być zapisany czcionką Times New Roman o rozmiarze 9 lub 10, konsekwentnie w całym tekście.

ILUSTRACJE

 • rysunki, zdjęcia, tabele, fotokopie, mapy, wykresy, wzory strukturalne powinny być dostarczone w formie plików graficznych, w tekście należy zamieścić dokładną informację o tym, gdzie mają się znajdować;
 • przy wszystkich ilustracjach należy podać nazwisko autora, źródło, z którego pochodzą, nazwę instytucji, która je udostępniła;
 • opis ilustracji (numer rysunku, tytuł, źródło) powinien być zapisany kursywą, czcionką Times New Roman o rozmiarze 9 lub 10, konsekwentnie w całym tekście;
 • w  tekście zasadniczym można stosować wyróżnienia: kursywę dla tytułów publikacji i wyrażeń obcojęzycznych, pogrubienie oraz śródtytuły. Wyróżnienia powinny być stosowane konsekwentnie w całym tekście, nie należy w ten sam sposób wyróżniać różnych kategorii elementów tekstu;
 • nie należy umieszczać w przesyłanych plikach elementów formatowania takich jak nagłówek i stopka, czy podziały stron;
 • przecinki, kropki, wykrzykniki, znaki zapytania, średniki, dwukropki, cudzysłowy, cyfry przypisów nie powinny być oddzielone spacją od poprzedzającego je wyrazu.